Ja sam novinar, i ja sam novinar

Ja sam novinar, i ja sam novinar

Mene ne možeš kupiti, ja sam novinar

Mene ne možeš kupiti, ja sam novinar

Slobodno mi kaži, ja sam novinar

Slobodno mi kaži, ja sam novinar