Hrvatska: Izolacija ubuduće 10 dana umjesto 14

Uključivanje djece migranata u nastavni proces BiH


Djeca izbjeglica i migranata, koja se trenutno nalaze u prihvatnim centrima Borići i Sedra pohađaju nastavu u školama Unsko-sanskog kantona. U pet osnovnih škola na području Bihaća i Cazina ove školske 2019/2020. godine krenulo je i oko 180 djece izbjeglica i migranata, uglavnom iz Pakistana, Afganistana, Sirije i Irana.

Nastava je za njih organizirana u tri osnovne škole u Bihaću „Harmani I“, „Harmani II“ i „Prekounje“, dok djeca koja borave u privremenom prihvatnom centru Sedra nastavu pohađaju u osnovnim školama „Brekovica“ i „Ostrožac“.

„Od polovine 2018. godine na zahtijev agencija Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini od obrazovnih vlasti USK-a je zatraženo uključivanje djece stranih državljanja, koji privremeno borave u USK-u, u obrazovni sistem. Nakon priprema i razgovora sa predstavnicima lokalnih zajednica oko 100 djece, koji su u tom trenutku bili smješteni u prihvatnim centrima Sedra, Borići i Bira,  je uključeno u nastavu“, kazao je Adnan Kreso, pomoćnik ministra za predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno obrazovanje i inkluziju pri Ministarsvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a.

U nastavni proces djeca izbjeglica i migranata, u početnom periodu su uključena putem HEART programa, koji predstavlja detraumatizacijsku aktivnost. Ovim programom se želi ublažiti posljedice određenih trauma koja su ta djeca preživjela. Realizacija HEART programa ujedno podrazumijeva određene pripremne aktivnosti za eventualno uključivanje te djece u nastavne procese zajedno sa redovnim učenicima osnovnih škola. Do kraja školske 2018/2019. godine skoro polovina broja djece je dospjelo do redovnih odjeljenja.

„Pojedina djeca su u određenom trenutku prekinula sve te aktivnosti u koje su bili uključeni, jer su zajedno sa svojim porodicama napuštali Bosnu i Hercegovinu. Bilo je i slučajeva gdje su se djaca vraćala i bili su opet uključeni u program“, dodao je Kreso.