Hrvatska: Izolacija ubuduće 10 dana umjesto 14

Ne žele svi studenti napustiti BiH


Adnan Kovačević, student četvrte godine Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću odlučio je da neće biti dio statistike koja bilježi odlazak mladih ljudi iz Bosne i Hercegodine. Svoje akademsko znanje želi sticati na univerzitetima u BiH, i po završetku primjeniti ga u zemlji  u kojoj je rođen.

„Kao studentu koji je proveo jedan semestar na inostranom univerzitetu, to mi je u mnogo čemu otvorilo oči da uvidim koje su to razlike u načinu studiranja. Moram istaknuti da se dosta toga razlikuje, ali smatram da studenti pri povratku mogu usvojeno znanje primjeniti na sam tok svog studiranja, odnosno da pokušaju poboljšati uvjete studiranja na Univerzitetu u Bihaću“, kazao je Kovačević.


Kovačević je završio srednju Medicinsku školu, ali nije želio kao većina njegovih kolega da nastavi studij u toj oblasti, ili eventualno, zaposli se u nekoj od zdravstvenih ustanova u EU.

„Nakon završene srednje škole nisam se vidio u toj struci, ali sam želio nastaviti obrazovanje. Smatram da je obrazovanje jedina stvar koju nam niko u životu ne može uzeti i svi mladi ljudi koji su u mogućnosti trebaju da ulažu u svoje obrazovanje, posebno na univerzitetima u BiH, a ne van njenih granica. Jer, i ovdašnji obrazovni sistem nam može ponudi mnogo toga“, kaže Kovačević.

Odlazak na Ćukurova univerzitet u Adanu u Turskoj omogućio mu je Ured za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću. Prema riječima Alme Bosnić, stručne savjetnice za međunarodnu saradnju Univerziteta u Bihaću, to je prilika da studenti od druge godine Prvog ciklusa studija, odnosno studenti na master i doktorskim studijama provedu najviše dva semestra na nekom od partnerskih univerziteta. Nakon završetka razmjene, studenti su u obavezi vratiti se na matične fakultete.


Bosnić ističe da je od 2017. godine realizirano mnogo  projekata razmjene studenata i osoblja Univerziteta.

„Velika je zainteresiranost od strane studenata za ovakve projekte. Aplicirati mogu svi studenti Univerziteta u Bihaću, ali od druge godine Prvog ciklusa studija ukoliko se radi o njihovoj oblasti koja je navedena u javnom pozivu. Neovisno je o njihovom prosjeku, jer najčešće imamo onoliko stipendija koliko se i prijavi studenata. Ukoliko bude više kandidata provodimo selekciju kandidata po određenim kriterijima. Ovo je predivna prilika koja se nudi našim studentima, jer lijepo je upoznati nove kulture, proširiti vidike, upoznati nove prijatelje i steći adekvatna znanja i vještine koje tokom studija na matičnom fakultetu ne bi mogli“, kazala je Bosnić.  

Kovačević nije isključiv da ga životne okolnosti u budućnosti neće odvesti van granica BiH. Razumije razloge onih  koji su se već odlučili na taj korak. Ističe da kao predsjednik Asocijacije studenata Biotehničkog fakulteta zna da je od 30 do 50 posto svršenih studenata nastavilo studij na nekom od inostranih univerziteta, posebno u Sloveniji. Jedan od razloga je financijske prirode, što znači da je master studij znatno jeftiniji nego u BiH. Pored studiranja moguće je ostvariti i radni odnos što je nažalost u našoj zemlji vrlo teško za studente. Master studij nastavit će u BiH, ali još uvijek nije siguran da li će to biti Bihać ili Sarajevo.


Not all students want to leave BiH

Adnan Kovacevic, a fourth-year student at the Biotechnical Faculty of the University of Bihac, decided that he would not be part of the statistics that record the departure of young people from Bosnia and Herzegovina. He wants to acquire his academic knowledge at universities in B&H and, when he graduates, apply it in the country where he was born.

“As a student who spent one semester at a foreign university, it opened my eyes in many ways to see what the differences were in the way I studied. I have to point out that there is a lot of difference, but I believe that students can apply the acquired knowledge to the course of their studies, ie to try to improve the conditions of study at the University of Bihac”, Kovacevic said.

Kovacevic graduated from medical high school but did not want to continue his studies in the field, or possibly get a job in one of the EU health institutions, like most of his colleagues.

"After high school I did not see myself in that profession, but I wanted to continue my education. I believe that education is the only thing that no one in our lives can take, and all young people who are able should invest in their education, especially at universities in B&H, not outside its borders. Because the education system here can offer us a lot, too”, says Kovacevic.

Going to Cukur University in Adan, Turkey, was made possible by the Office for International Cooperation of the University of Bihac. According to Alma Bosnic, expert advisor for international cooperation at the University of Bihac, it is an opportunity for students from the second year of the First cycle of study, ie students to master and doctoral studies to spend a maximum of two semesters at one of the partner universities. Upon completion of the exchange, students are required to return to their home faculties.

Bosnić points out that since 2017, many University and student exchange projects have been implemented.

"There is a lot of interest from students in projects like this. All students of the University of Bihac can apply, but from the second year of the First cycle of study if they are in their field specified in the public invitation. It is independent of their average, as we usually have as many scholarships as students apply for. If there are more candidates, we carry out the selection of candidates according to certain criteria. This is a wonderful opportunity offered to our students, because it is nice to meet new cultures, widen perspectives, make new friends and gain adequate knowledge and skills that they would not be able to do during their studies at their home faculty”, said Bosnic.

Kovacevic is not exclusive that life circumstances in the future will not take him beyond the borders of B&H. He understands the reasons for those who have already decided to take that step. He points out that as president of the Association of Students of the Biotechnical Faculty, he knows that 30 to 50 percent of graduates have gone on to study at one of the foreign universities, especially in Slovenia. One of the reasons is financial in nature, which means that a master`s degree is significantly cheaper than in B&H. In addition to studying, it is possible to have a working relationship, which unfortunately in our country is very difficult for students. He will continue his master`s studies in B&H, but he is still uncertain whether it will be Bihac or Sarajevo.


Povezani članci